رویداد آموزش کلمات مخالف به صورت فعالیت جمعی
در مدرسه سهراب سپهری تورنتو