رویداد یک روز با نشاط پر از یادگیری
در کلاس دوم مدرسه سهراب سپهری تورنتو