پیش ثبت نام
سال تحصیلی
1403 - 1402

پیش ثبت نام سال تحصیلی
1403 - 1402

پیش ثبت نام مدرسه فارسی سهراب سپهری تورنتو در حال حاضر بسته است و از خرداد ماه سال 1304 شروع می شود