نمایش 26 - 50 از 166

رکسانه کاویانی

12/10/2006

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

الهام شادلو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

6 شهریور 1402

رکسانه کاویانی

12/10/2006

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

الهام شادلو

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

6 شهریور 1402

ارشام نیکپور

04/08/2009

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه نهم

اکبر نیکپور

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

3 شهریور 1402

سپهر هاشمی ورچه

07/14/2010

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه هفتم

سارا قارونی خرمی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

3 شهریور 1402

آرمیتا پورتوکلی

12/28/2014

متوسط

ضعیف

پایه سوم

فرناز جبیبی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

2 شهریور 1402

ارمیا مهدی نژاد

02/13/2017

عالی

پایه اول

شهره وطن خواه اشبلا

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

2 شهریور 1402

آرمیتا پورتوکلی

12/28/2014

متوسط

ضعیف

پایه سوم

فرناز جبیبی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

2 شهریور 1402

هلیا محمدی

12/24/2013

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه چهارم

سمانه مصطفایی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

30 مرداد 1402

نیکاسادات حسینی

08/19/2013

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه پنجم

سیداحمد حسینی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

25 مرداد 1402

مرسانا حسینی سیانکی

نداخداجویان

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

23 مرداد 1402

باران بابايي

12/25/2014

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه چهارم

ندا مجدمحمدي

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

20 مرداد 1402

شیان یارمحمودی

06/05/2015

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

آمنه یعقوب زاده پور

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

18 مرداد 1402

روشا دارش منش

06/27/2017

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه اول

سمانه راکعی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

14 مرداد 1402

Test hossein

08/15/2023

متوسط

متناسب با سن دانش آموز

پایه ششم

Test hoss

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

11 مرداد 1402

test

gf

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

9 مرداد 1402

test

07/20/2023

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه سوم

test

3

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

7 مرداد 1402

test

07/01/2023

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه یازدهم

test

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

7 مرداد 1402

تست

07/20/2023

متوسط

ضعیف

پایه دوم

تست

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

7 مرداد 1402

فاطمه پارسایی

03/27/2006

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوازدهم

علی پارسایی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

6 مرداد 1402

یونا ایرانی

07/04/2016

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

زهرا جباری

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

4 مرداد 1402

تست

07/07/2023

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

تست

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

3 مرداد 1402

نیکا رجبعلی نیا

09/26/2014

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

غزاله زرین زاده

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

28 تیر 1402

نیکا رجبعلی نیا

09/26/2014

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

غزاله زرین زاده

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

28 تیر 1402

ثمین دوست محمدی

07/28/2012

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه ششم

علی دوست محمدی

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

24 تیر 1402

آران کرمی

02/10/2016

عالی

متناسب با سن دانش آموز

پایه دوم

ندا غفارزاده

Email hidden; Javascript is required.

تاریخ ورود فرم :

22 تیر 1402